دسته بندی

محصولات

آندهای MMO: حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی شبکه های نفت، گاز، پتروشیمی امری ضروری است زیرا در صورت عدم حفاظت، شبکه ها و سازه ها به تدریج دچار خوردگی می شوند. نشت گاز و تخریب…

سلهای الکترولایزر صنعت کلروقلیا

کلر و هیدروکسید سدیم (سود سوزآور) در میان 10 ماده شیمیایی تولید شده در جهان هستند و در تولید تعداد بی شماری از محصولات مورد استفاده در زندگی روزمره ما…

آندهای MMO: تصفیه پساب های صنعتی

امروزه حفظ منابع آب، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد، بطور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. رشد روزافزون جمعیت و درنتیجه بهره برداری…