دسته بندی

محتوای آموزشی

حفاظت کاتدی

خوردگی یک فرآیند الکتروشیمیایی است و حفاظت کاتدی یک فرآیند الکتروشیمیایی است که با اعمال برق از خوردگی جلوگیری می کند. سیستم محافظت کاتدیک در محیط مناسب، یک سیستم الکتریکی…

محافظت از خوردگی با تکنولوژی VCI

خوردگی تجهیزات و وسایل فلزی یک مشکل فزاینده است و کاهش آن مستلزم بکارگیری روشهای گوناگون کنترل خوردگی می باشد. خسارات خوردگی برآورد شده در کشورهای پیشرفته صنعتی حدود 2…

نانو پودر مس

نانو ذرات مس از پرکاربرد ترین نانو ذرات فلزی است که بعنوان کاتالیست در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. نانو مس قابل انعطاف با هدایت حرارتی و الکتریکی بسیار…

آندهای MMO

آندهای مخلوط اکسید فلزی (MMO) شامل پوشش فعال الكترو-كاتاليستی بر روی يك پايه تيتانيوم هستند. در این آندها، تیتانیم بــه علت قیمت مناسب ،پایداری مکانیکی و شیمیایی و همچنین فعالیت…