دسته بندی

آندهای MMO: حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی شبکه های نفت، گاز، پتروشیمی امری ضروری است زیرا در صورت عدم حفاظت، شبکه ها و سازه ها به تدریج دچار خوردگی می شوند. نشت گاز و تخریب…