دسته بندی

حفاظت کاتدی

خوردگی یک فرآیند الکتروشیمیایی است و حفاظت کاتدی یک فرآیند الکتروشیمیایی است که با اعمال برق از خوردگی جلوگیری می کند. سیستم محافظت کاتدیک در محیط مناسب، یک سیستم الکتریکی…