دسته بندی

سلهای الکترولایزر صنعت کلروقلیا

کلر و هیدروکسید سدیم (سود سوزآور) در میان 10 ماده شیمیایی تولید شده در جهان هستند و در تولید تعداد بی شماری از محصولات مورد استفاده در زندگی روزمره ما…