دسته بندی

آندهای MMO: حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی شبکه های نفت، گاز، پتروشیمی امری ضروری است زیرا در صورت عدم حفاظت، شبکه ها و سازه ها به تدریج دچار خوردگی می شوند. نشت گاز و تخریب…

حفاظت کاتدی

خوردگی یک فرآیند الکتروشیمیایی است و حفاظت کاتدی یک فرآیند الکتروشیمیایی است که با اعمال برق از خوردگی جلوگیری می کند. سیستم محافظت کاتدیک در محیط مناسب، یک سیستم الکتریکی…