دسته بندی

آندهای MMO

آندهای مخلوط اکسید فلزی (MMO) شامل پوشش فعال الكترو-كاتاليستی بر روی يك پايه تيتانيوم هستند. در این آندها، تیتانیم بــه علت قیمت مناسب ،پایداری مکانیکی و شیمیایی و همچنین فعالیت…