دسته بندی

محافظت از خوردگی با تکنولوژی VCI

خوردگی تجهیزات و وسایل فلزی یک مشکل فزاینده است و کاهش آن مستلزم بکارگیری روشهای گوناگون کنترل خوردگی می باشد. خسارات خوردگی برآورد شده در کشورهای پیشرفته صنعتی حدود 2…